Course 
 
• Vocal Technique & Performance : หลักสูตรเรียนเดี่ยวสำหรับบุคคลทั่วไป
 
หลักสูตรเทคนิคการใช้เสียงและการร้องเพลง เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการร้องเพลงและดนตรี รวมไปถึงการแสดงการร้องเพลงบนเวทีโดยหลักสูตรนี้ ออกแบบตามความต้องการของผู้เรียนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องในการร้องเพลงได้ตรงจุด เนื่องจากปัญหาการร้องเพลงของแต่ละคนนั้นมักแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
 
• Speaking Voice Training
 
หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีปัญหาการใช้เสียงเหมาะสำหรับอาจารย์ วิทยากร ดารา นักแสดง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้เสียงต่างๆ เช่น พูดไม่ชัด, น้ำเสียงไม่มีคุณาพ, พูดเร็วหรือช้าเกินไปฯลฯ
 
• Intensive
 
หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไม่มีเวลาหรือต้องไปออกงานเฉพาะกิจ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในเวลาที่จำกัด
 


คอร์สเรียน 
 
ชั่วโมง
ระยะเวลาคอร์ส
1
-
4
เรียนายใน 5 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเรียนครั้งแรก
10
เรียนายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันเรียนครั้งแรก

หมายเหตุ   กรณีที่มาเรียนไม่ครบก่อนวันที่คอร์สหมดอายุขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยและคืนเงิน


 

Policies / ระเบียบการเรียนการสอน

• เวลาเรียน

กรุณามาตรงเวลาการเรียนการสอนจะจบลงก่อนเวลาประมาณ 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย และครูป้อมจะทำการสรุปบทเรียนในแต่ละครั้งบันทึกและส่งไฟล์แบบฝึกหัดทำการนัดหมายการเรียนครั้งถัดไป
 
• การมาสาย
ถ้ามีเหตุให้ต้องมาสายกรุณาโทรหรือส่งข้อความแจ้งครูป้อมโดยตรง และครูป้อมจะทำการสอนตามเวลาที่เหลือที่ได้นัดหมายไว้ เพื่อเป็นการป้องกันการกระทบกระเทือนเวลาของนักเรียนคนอื่น
 
• การลา
กรุณาติดต่อครูป้อมโดยตรงโทร หรือส่งข้อความแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย24 ชั่วโมงก่อนเวลาเรียน หากไม่มาเรียนโดยที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียนชั่วโมงนั้นๆไป กรณีที่ลาล่วงหน้าครูป้อมจะทำการนัดหมายเวลาเรียนครั้งต่อไปใหม่
 
หากครูป้อมมีเหตุต้องลาสอนหรือสายจะรีบแจ้งให้ทราบและทำการนัดชดเชยการเรียนการสอนให้ครบตามที่ได้นัดหมายไว้
 
สำหรับนักเรียนใหม่เมื่อทำการจองเวลาเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรุณาชำระค่าเรียนชั่วโมงแรกล่วงหน้าายใน 2 วัน เพื่อเป็นการจองชั่วโมงเรียน     หากไม่ชำระตามที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกตารางเวลานั้น และในกรณีที่นักเรียนไม่มาเรียนตามเวลา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจำนวนนี้กรณีที่ต้องลาหรือเลื่อนเป็นไปตามระเบียบการลา


 
ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
 
1. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางจาก เลขที่บัญชี 089-2-24860-2  ชื่อบัญชี นายธีรพัฒน์ เจียรพงษ์
2. บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท101 เลขที่บัญชี 035-2-18185-6 ชื่อบัญชี นายธีรพัฒน์ เจียรพงษ์
เมื่อชำระค่าจองเวลา/ค่าคอร์สเรียนแล้วกรุณาส่งรูปสลิปมาเป็นหลักฐานที่Line ID : krupom888 หรือ krupomvocalstudio@gmail.com